Hoeveel spaargeld mag je belastingvrij hebben in 2021, box 3 en de vlucht in spaargeld BV’s

spaargeld BV

Deel dit blogartikel op Social Media

Het einde van het jaar nadert weer. De verplichting tot het doen van aangifte inkomstenbelasting 2020 dus ook. Voor box 3 (sparen en beleggen) vormt de grondslag de waarde van je vermogen op de peildatum: 1 januari. Wie op die dag meer dan het vrijgestelde bedrag aan vermogen heeft in box 3 moet daar inkomstenbelasting over betalen. Jaarlijks staat de telefoon roodgloeiend bij menig notariskantoor in het 4e kwartaal. Veel mensen willen nog snel een spaargeld BV oprichten. Afgelopen jaren weten vermogende particulieren de spaargeld BV steeds beter te vinden. Niet om mee te ondernemen, maar om hun vermogen te stallen. Zij hoeven zo geen box 3 belasting meer te betalen en krijgen zelfs recht op toeslagen. Als ze een eigen bijdrage voor de Wet langdurige zorg moeten betalen dan hoeft dat ook niet meer. Hoe dat zit?

Box 3 is mijn kindje

Staatssecretaris Vijlbrief

Hoeveel spaargeld mag je belastingvrij hebben?

Voor iedereen geldt in box 3 een heffingsvrij vermogen. Is je vermogen niet hoger dan het heffingsvrij vermogen? Dan heb je geen voordeel uit sparen en beleggen en hoef je geen belasting te betalen in box 3. Is je vermogen wel hoger? Dan telt alleen het deel erboven mee voor de berekening van de belasting in box 3.

JaarBelastingvrij vermogen
zonder fiscale partner
Belastingvrij vermogen
met fiscale partner
2021€ 50.000€ 100.000
2020€ 30.846€ 61.692
2019€ 30.360€ 60.720
2018€ 30.000€ 60.000
Als je minder dan €220.000 per persoon bezit dan ga je er iets op vooruit, maar dat neemt niet weg dat je nog steeds veel geld betaalt over je spaarrekening.

Massaal bezwaar tegen box 3

Eerder schreef ik er al over dat belastingplichtigen massaal bezwaar maken tegen de box 3 heffing. Ook komend jaar zal dat naar verwachting weer gebeuren. Mocht je op zoek zijn naar een voorbeeld van een bezwaarschrift, dan kun je die in de vorige blogpost terugvinden. Het vervelende is dat vooralsnog het systeem van box 3 hetzelfde blijft, ondanks alle kritiek die er is. Dit betekent dat je als particulier belasting blijft betalen over je spaargeld, dat niets oplevert. Spaargeld kost dus geld. Zeker als je de inflatie meeneemt in je overwegingen.

Door slim te handelen kan je dit voorkomen, bijvoorbeeld door een spaargeld BV op te richten. Als je het goed aanpakt, is ook het bijhouden van je administratie van deze spaargeld BV een fluitje van een cent en levert dit een flinke belastingbesparing op. Toen de rente nog hoog was werd box 3 gezien als de ‘pret box’ binnen de inkomstenbelasting. Nu is dat box 2.

Wanneer levert een spaargeld BV geld op?

Spaargeld behoort tot box 3. Beleggingen ook. Een aanmerkelijk belang in een vennootschap (zoals een 100% belang in het aandelenkapitaal van een BV) behoort echter tot box 2. Daar gelden heel andere regels voor. In box 3 (privé) betaal je belasting over hoeveel vermogen je hebt, niet over de netto-opbrengst. In box 2 (spaargeld BV) betaal je over de netto-opbrengst van je vermogen, niet over hoeveel vermogen je hebt.

Als we naar de huidige plannen kijken, dan levert een spaargeld BV geld op:

  • voor alleenstaanden als je meer dan €220.000 vermogen hebt;
  • voor fiscale partners als jullie meer dan €440.000 vermogen hebben;
  • als je een laag inkomen hebt (bijvoorbeeld alleen AOW), maar wel meer vermogen hebt dan €116.000.

De peildatum is 1 januari. Je moet dus nog dit jaar actie ondernemen.

Spaargeld zoveel mogelijk omzetten in aandelenkapitaal

Om fiscale redenen die verband houden met de oprichting van de spaargeldvennootschap, zal het spaargeld zoveel mogelijk worden omgezet in aandelenkapitaal. In het geval van bijvoorbeeld 1 miljoen euro spaargeld, wordt dit bedrag volledig omgezet in 1 miljoen euro aandelenkapitaal. In het geval het aandelenkapitaal uit aandelen met een nominale waarde van €1.000 elk bestaat, worden er dus 1.000 aandelen van elk €1.000 uitgegeven en volgestort. Je hoeft overigens niet een aparte BV op te richten. In wezen kan elke BV gebruikt worden als spaargeld BV. Let er alleen wel op dat als de BV failliet gaat, jij ook je geld kwijt bent. Het is daarom over het algemeen niet aan te raden om een BV waar een actieve onderneming in wordt gedreven (ook wel werkmaatschappijen genoemd) hiervoor te gebruiken. Een (personal) holding of beheer BV is daarentegen wel oer het algemeen geschikt. Dergelijke BV’s lopen doorgaans geen (ondernemings)risico’s.

(Voorkom) registratie in het handelsregister van de KvK

Het bedrag van het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal wordt geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en is daarmee publieke informatie.

Indien je een lager bedrag in het handelsregister zou willen laten inschrijven en toch gebruik wilt blijven maken van de fiscale voordelen van de spaargeldvennootschap, dan is dat mogelijk door de combinatie van een laag aandelenkapitaal (zoals 1 euro) en een aanvullende storting op aandelen. Deze aanvullende storting wordt een ‘agio storting’ genoemd. Agio stortingen worden niet in het handelsregister geregistreerd en blijven dus vertrouwelijk. Een nadeel van deze oplossing is dat in het geval van een fiscaal onbelaste terugbetaling, het aandelenkapitaal alsnog (tijdelijk) moet worden verhoogd door het uitgeven van extra aandelen waarbij de volstorting van die aandelen ten laste van de agio reserve plaatsvindt. De hiervoor bedoelde uitgifte van aandelen kan bovendien alleen plaatsvinden door middel van een notariële akte. Nadat het aandelenkapitaal is verhoogd door de uitgifte van aandelen, kan op het aandelenkapitaal belastingvrij worden terugbetaald door middel van een zogenaamde kapitaalvermindering (zie hierna).

Volstorting van aandelen en het vermogen van de BV

De volstorting van de aandelen vindt normaliter plaats in geld. De volstorting zal in beginsel kunnen plaatsvinden nadat op naam van de vennootschap een (zakelijke) bankrekening is geopend. In de meeste gevallen zal de bank de rekening pas openen nadat de BV in het handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven. Dit houdt in dat bij de oprichting de volstorting van de aandelen vaak nog niet direct plaatsvindt.

Om de rekening zo snel mogelijk op naam van de vennootschap te kunnen openen, is het devies om reeds voor de oprichting van de vennootschap contact op te nemen met een bank en te informeren naar de voorwaarden om daar een bankrekening te openen. Omdat het spaargeld voor het einde van het kalenderjaar moet zijn overgeboekt om van de fiscale voordelen te genieten, is het verstandig om een en ander tijdig te regelen. Dat geldt ook als je ervoor kiest om een deel als agio op de aandelen te storten.

Wist je dat het depositogarantiestelsel (DGS) ook van toepassing is op tegoeden van een (spaargeld) BV? En dat je bijvoorbeeld door te werken met economisch eigendom van een en/of bankrekening je dan bij één bank in totaal €300.000 veilig kunt stellen?

Hoe haal je geld uit de spaargeld BV?

Fiscaal onbelaste uitkeringen (terugbetalingen) door de BV aan de aandeelhouder(s) zijn (alleen) mogelijk door eerst het nominale bedrag van de aandelen te verkleinen. Zo kun je de nominale waarde van elk aandeel verlagen van €1.000 naar €600. Het verschil, ofwel €400 per aandeel, kan vervolgens in contanten worden uitgekeerd aan de aandeelhouder (ofwel worden terugbetaald). Voor de uitvoering van een dergelijke vermindering van de nominale waarde van de aandelen, zullen de statuten van de spaargeld BV moeten worden gewijzigd. Dit laatste kan alleen door middel van een notariële akte. Indien je onbelast bedragen door de spaargeld BV aan jezelf in privé wilt laten overmaken zonder statutenwijziging, dan is dat mogelijk door middel van een geldlening. De BV verleent jou dan een lening. Over het geleende bedrag zal aan de vennootschap in beginsel een zakelijke rente moeten worden vergoed om te voorkomen dat de Belastingdienst de transactie ziet als een schenking.

Uitkeringstest en aansprakelijkheid bestuurders

Het uitkeren van winst (dividend) aan de aandeelhouder(s) van de vennootschap, kan in principe alleen plaatsvinden nadat daartoe een aandeelhoudersbesluit is genomen. Voordat de dividenduitkering kan plaatsvinden is eerst goedkeuring van het bestuur vereist. Het bestuur mag een uitkering alleen weigeren als het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden komend jaar.

Is in strijd met deze zogenoemde ‘uitkeringstest’ toch een uitkering aan de aandeelhouder(s) gedaan, dan zijn de bestuurders jegens de uitkerende vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door een uitkering is ontstaan (verhoogd met de wettelijke rente). Deze ‘verbondenheid’ tot vergoeding geldt alleen voor bestuurders die ten tijde van de uitkering ‘wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien’ dat de vennootschap als gevolg van de uitkering niet kon blijven voortgaan met het betalen van bij haar opeisbare schulden. Let daarbij in het bijzonder op eventuele pensioenverplichtingen of stamrechtverplichtingen.

Voor bestuurders kan het van belang zijn om hun besluitvorming goed te documenteren. Het is bijvoorbeeld raadzaam een (dividend)besluit te onderbouwen met achteraf verifieerbare informatie.

Een zelfde regeling is van toepassing in geval van kapitaalvermindering of inkoop van eigen aandelen door de spaargeld BV. De bestuurders kunnen dus in bepaalde gevallen aansprakelijk worden gesteld voor ongeoorloofde uitkeringen aan de aandeelhouder(s), de terugbetalingen op aandelen in het kader van een kapitaalvermindering of inkoop van eigen aandelen anders dan om niet.

Jaarlijkse kosten voor het (laten) opstellen, vaststellen en deponeren van de jaarrekening

Naast de (eenmalige) kosten die je bij de notaris maakt voor de oprichting van de BV en eventuele statutenwijzigingen moet je rekening houden met de jaarlijks terugkerende kosten voor het opstellen, vaststellen en deponeren van de jaarrekening. Je kunt ervoor kiezen dat werk uit te besteden aan een boekhouder, administratiekantoor of accountant, maar dat kost geld. Je kunt er ook voor kiezen om dat werk zelf te verrichten, je kunt bijvoorbeeld boekhoudsoftware vergelijken. Als het een pure spaargeld BV betreft die niet ergens anders voor wordt gebruikt dan is het opstellen, vaststellen en deponeren van de jaarrekening relatief eenvoudig.

Tot slot moet je ook rekening houden met kosten voor het ontbinden (liquideren) van de spaargeld BV. Daar heb je geen professionals voor nodig en kun je volledig zelf regelen, maar vaak wordt toch de hulp van een boekhouder, accountant, administratiekantoor of notaris ingeschakeld.

Registratie in het UBO-register

Sinds de inwerkingtreding van een wetsvoorstel eerder dit jaar zijn BV’s en andere rechtspersonen zoals stichtingen verplicht om gegevens van hun UBO’s (uiteindelijk belanghebbenden) te registreren in het UBO-register bij de Kamer van Koophandel. Voor nieuw opgerichte entiteiten geldt daarvoor een termijn van 8 dagen, bestaande entiteiten wordt een termijn gegund van 18 maanden. Openbaar (dus voor iedereen in te zien) zijn: naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het door de UBO gehouden economische belang. Daarbij worden geen bedragen genoemd, maar percentages (zoals een aandelenbelang van 25-50%, 50-75%, 75-100%).

Uitsluitend bevoegde autoriteiten zoals de Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Financiële inlichtingen eenheid, DNB, AFM, BFT en toezichthoudende instanties met een geheimhoudingsplicht kunnen inzien: geboortedag, -plaats en -land, adres, Burgerservicenummer, buitenlands fiscaal identificatienummer en afschriften van documentatie op grond waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd, waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en waarmee de aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang wordt aangetoond.

Voorbeeld van spaargeld BV in de praktijk

X heeft zo’n €400.000 aan spaargeld, naast een eigen huis met een kleine hypotheek. Hij gaat daarover dit jaar meer dan €4.000 aan belasting betalen. Volgend jaar stijgt zijn belastingdruk met meer dan 10%. Hij betaalt dan bijna €4.500 aan belasting en dat zelfs met de verhoging van de vrijstelling naar €50.000.

Bij €400.000 in box 2 en 0,0% rente is de netto-opbrengst €0,00. Je betaalt dus geen belasting. Met een spaargeld BV hoeft hij dus helemaal geen belasting te betalen over zijn spaargeld. Dat levert hem dus een besparing op van duizenden euro’s, elk jaar weer.

Lukt het openen van een bankrekening niet meer voor 1 januari? Gebruik dan de notariële derdengeldenrekening

Lukt het openen van een bankrekening niet meer op tijd? Maak dan (uiteraard in overleg met de notaris die de spaargeld BV opricht) gebruik van diens derdengeldenrekening. Dat is een kwaliteitsrekening waar bijvoorbeeld ook kopers van onroerende zaken (of hun bank) de koopprijs naar overmaken als een woning wordt overgedragen. De notaris houdt dan het geld voor de spaargeld BV aan en zal het geld doorstorten zodra een bankrekening is geopend op naam van de spaargeld BV. Voor de Belastingdienst maakt het in dat geval niet uit of de eigen bankrekening is geopend na 1 januari.

Een alternatief voor de spaargeld BV: fonds voor gemene rekening

Een alternatief voor de spaargeld BV is het fonds voor gemene rekening. Het gaat te ver om daar nu uitvoerig op in te gaan, dat zal ik een andere keer doen. Mocht je echter je willen verdiepen in dit onderwerp dan wilde ik je deze tip niet onthouden. Het fonds voor gemene rekening is bij veel Nederlanders nog onbekend, spaargeld BV’s schieten daarentegen als paddenstoelen uit de grond. Dat neemt niet weg dat soms een fonds voor gemene rekening nog meer voordelen kan bieden en vaak door grote advocatenkantoren wordt geadviseerd aan de zeer vermogenden onder ons.

Veranderingen box 3 2021 samengevat

Ook interessant!

2 reacties

  1. Dank voor de tip, voorlopig nog niet bruikbaar voor mij (zit er qua bedrag nog ruim onder).

    Maar jij zal er vanwege jouw beroep regelmatig mee te maken hebben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.